fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN ONER ACADEMY

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Oner Academy’: Oner Academy, gevestigd aan de Sint Annastraat 198-C, 6525 GX, te Nijmegen, met als KvK-nummer 74456121.
 2. Dienst’: de door Oner Academy uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.
 3. Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Oner Academy. Overkoepelende term voor Consument en Niet-consument.
 4. Consument’: een natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Niet-consument’: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Oner Academy.
 7. MasterClass’: eendaagse cursus.
 8. MasterCourse’: meerdaagse cursus over een tijdsspanne van meerder maanden.
 9. Cursus’: overkoepelende term voor de MasterClass, de MasterCourse en andere door Oner Academy gegeven trainingen, cursussen, workshops, lezingen, online- en groepsprogramma’s en andere soortgelijke opleidingsactiviteiten.
 10. Kickstart’: begin van de MasterCourse, waarbij een-op-een of in groepsverband in een dagdeel de diepte in zal worden gegaan en inhoudelijke kennis zal worden gedeeld.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Oner Academy en iedere overeenkomst tussen Oner Academy en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Oner Academy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Oner Academy heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Oner Academy een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4. Uitvoering

 1. Oner Academy voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Oner Academy bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Oner Academy heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.

5. Herroepingsrecht

 1. Consument heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Oner Academy mag Consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag Consument niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Oner Academy de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Consument mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht.
 4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 5. Oner Academy zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden, inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Consument.

6. Prijzen

 1. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Oner Academy is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

7. Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan Oner Academy verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval voor aanvang van de KickStart betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Ingeval van betaling in termijnen dient de eerste termijn te geschieden voor aanvang van de KickStart.
 2. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Oner Academy.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Oner Academy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 4. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Oner Academy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

8. Algemene informatie Cursussen

 1. Dit artikel is ook van toepassing op trainingen, workshops, lezingen en andere gelijkende opleidingsactiviteiten van Oner Academy. In het vervolg zal slechts het woord ‘Cursus’ worden gebruikt om deze opleidingsactiviteiten te omvatten.
 2. Alle Cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 3. Oner Academy behoudt zich het recht om, indien vereist, de locatie te veranderen.
 4. Inschrijving voor een Cursus is slechts definitief na een schriftelijke bevestiging van Oner Academy.
 5. Oner Academy heeft het recht de Cursus door een derde te laten uitvoeren, mits de kwaliteit niet hiervan niet wijzigt.
 6. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een Cursus is zonder toestemming van Oner Academy niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Oner Academy toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 7. Klant verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij tijdens de Cursus ontvangt en waarvan Klant het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
 8. Oner Academy is tussen de sessies door op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur bereikbaar voor vragen van Klant, indien Klant vastloopt in de Cursus. Oner Academy zal binnen 48 uur reageren. De zaterdag, zondag en vakantiedagen dienen niet in de hiervoor genoemde termijn worden gerekend.

9. Opzet en opzegging MasterClass

 1. Een MasterClass bestaat uit een eendaagse of bij uitzondering meerdaagse cursus. Een ingeplande MasterClass kan door Klant tot vijf werkdagen voor aanvang van de MasterClass kosteloos worden geannuleerd. Indien hierna wordt geannuleerd, is Niet-consument het gehele cursusgeld verplicht te betalen. Consument is verplicht de reeds gemaakte onkosten conform art. 7:406 BW en bedongen loon in de zin van art. 7:411 BW te betalen, voor zover dit minder is dan de afgesproken cursusgelden.
 2. Ingeval van een meerdaagse MasterClass, heeft Consument het recht om de Cursus tussentijds op te zeggen. Klant is bij tussentijdse opzegging verplicht de onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de Cursus, en een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, te vergoeden. Niet-Consument kan de MasterClass niet meer opzeggen.

10. Opzet en opzegging MasterCourse

 1. Een MasterCourse is een meerdaagse cursus, meestal gepland over meerdere maanden.
 2. In totaal bestaat de MasterCourse uit zes sessies met daarbij zes modules, die Klant zelf dient te voltooien. Pas na voltooiing van een module, is het weer mogelijk een volgende sessie bij te wonen. Klant kan ervoor kiezen alle zes de modules in een keer mee te krijgen. Lid 6 van dit artikel is dan echter niet van toepassing.
 3. Tijdens de MasterCourse vinden drie evaluatierondes plaats: de eerste na één maand, de tweede na drie maanden en de laatste aan het eind van de MasterCourse.
 4. Klant kan geplande sessies tot uiterlijk 36 uur voor aanvang van de sessie via mail annuleren. Indien later wordt geannuleerd, komt de sessie te vervallen en heeft Klant geen recht op teruggave van (een deel van) het cursusgeld of een vervangende sessie, wegens reeds gemaakte kosten en reeds ingeplande tijd. Indien de sessie op tijd wordt geannuleerd, is het mogelijk een vervangende sessie in te plannen. Hierbij dient Klant rekening te houden met een wachttijd van twee tot drie weken.
 5. Consument is gerechtigd de MasterCourse tussentijds op te zeggen.
 6. De eerste dertig dagen van het traject geldt de ‘niet goed, geld terug-garantie’. Indien Klant ontevreden is en dit bij uiterlijk de eerste evaluatie te kennen heeft gegeven, ontvangt Klant het gehele bedrag, minus de KickStart-kosten, terug. Indien Klant na de eerste evaluatie van mening is dat de cursus kwalitatief niet voldoende is, kan in onderling overleg een regeling worden getroffen over de kosten van de MasterCourse.
 7. Indien Klant zich ongepast of onprofessioneel gedraagt of Klant anderszins ernstig verwijtbaar handelt voor, na of tijdens de MasterCourse, is Oner Academy gerechtigd de MasterCourse met onmiddellijke ingang op te zeggen. Klant is de gemaakte onkosten en een naar ratio vast te stellen loon verschuldigd aan Oner Academy. Sprake van zodanig gedrag is sprake bij bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend:
  1. Valse beschuldigingen;
  2. Ongepaste benaderingen naar opdrachtnemer, binnen of buiten de werkzaamheden;
  3. Drie keer te laat afzeggen van een sessie;
  4. Fysieke of verbale misdragingen.

11. Beroepsgeheim

 1. Oner Academy heeft beroepsgeheim en zal de gedeelde informatie van Klant met niemand delen.
 2. Oner Academy verplicht zich ertoe alle door Klant gegeven informatie op een juiste en veilige manier te bewaren. Oner Academy zal in het licht van haar beroepsgeheim geen digitale aantekeningen maken van klant en hiervan geen dossier bijhouden.

12. Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Oner Academy houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Oner Academy rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Oner Academy.

13. Aansprakelijkheid

 1. Oner Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Oner Academy is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Oner Academy bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Oner Academy leidt tot aansprakelijkheid van Oner Academy jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Oner Academy in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Oner Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Oner Academy wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Oner Academy is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Oner Academy daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Oner Academy is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Oner Academy.

14. Wijzigingsbeding

 1. Oner Academy kan de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. Oner Academy dient deze gewijzigde voorwaarden zo snel mogelijk aan haar klanten te versturen bij een wijziging.
 2. Consument heeft het recht de overeenkomst bij wijziging van de algemene voorwaarden op te zeggen, indien door de wijziging de prestatie die hij ontvangt wezenlijk afwijkt van de afgesproken prestatie.

15. Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Oner Academy en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Oner Academy en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Oner Academy is gevestigd.

 

Onder Academy – Sint Annastraat 198-C, 6525 GX te Nijmegen – KvK: 74456121 – 19 april 2021